Povraćaj i zamena robe

SAOBRAZNOST ROBE – REKLAMACIJE I ODUSTANAK OD UGOVORA

MARA HOME dužan je da kupcu isporuči proizvode koji su saobrazni ugovoru. To znači da su svi proizvodi originalne robne marke i odgovaraju tehničkoj specifikaciji navedenoj za taj proizvod u uputstvu za upotrebu.

Prodavac je dužan da o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda (nesaobraznosti) koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim, odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliteta proizvoda.

Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošaca ili u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

Ukoliko uređaj ima dodatnu, produženu garanciju proizvođača/uvoznika na saobraznost, taj rok se unosi u poseban garantni list i overava pečatom i potpisom ovlašćenog prodavca. U skladu sa politikom dobavljača/uvoznika, dodatna garancija na saobraznost se može ostvariti i elektronskim putem – registracijom na predviđenom veb-sajtu ili poštom.

Molimo Vas da se pridržavate datih uputstava.

Čuvajte fiskalni račun – to je dokument koji predstavlja Vaš primerak ugovora kojim stičete pravo na bilo kakvu vrstu prigovora na kupljeni proizvod ili uslugu. Preporuka je da fotokopirate fiskalni račun jer se može desiti da vremenom izbledi.

REKLAMACIJE - PRIGOVORI NA SAOBRAZNOST

Da bi se izbegli nesporazumi, prilikom isporuke dužnost kupca je da izvrši fizički pregled proizvoda i da ukaže na eventualna mehanička oštećenja, u kom slučaju će proizvod biti zamenjen u dogovorenom roku.

Prigovor možete uložiti elektronskom poštom, preko kontakt forme na sajtu, ili telefonom u roku od 24h od prijema proizvoda.

Naknadni prigovori na fizička oštećenja neće biti uvaženi.

Rok u kome Prodavac mora da odgovori na prigovor je 8 dana od datuma prijema prigovora na saobraznost.
Zahtev za reklamaciju – prigovor na saobraznost, kupac može uložiti putem elektronske pošte, na adresu: office@marahome.rs svakim danom od 00 do 24h, lično na adresu našeg maloprodajnog objekata, ili dostaviti poštom slanjem na adresu:

MARA HOME DOO
Mileševska 44
11000 Beograd

Takođe, reklamaciju možete uložiti i pozivom na naš telefon 011/4042455.

PROCEDURA ZA POVRAT ROBE U ZAKONSKOM ROKU - ODUSTANAK OD UGOVORA NA DALJINU

Poštovani kupci,

Obaveštavamo Vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.marahome.rs smatra prodajom na daljinu.

Na osnovu Zakona o zaštiti potrošača (Sl. glasnik RS br. 62/2014), obaveštavamo Vas o relevantnim odredbama ovog Zakona vezanim za pravo na odustanak od kupovine:

Internet kupovina je ugovorni odnos između potrošača i trgovca definisan kao ugovor na daljinu.

Potrošač je fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti. Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu (tj. da odustane od kupovine), u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova vraćanja robe.

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju daje na Obrascu za odustanak (u daljem tekstu: Obrazac). Izjava o odustanku se smatra blagovremenom ukoliko je Obrazac poslat trgovcu u roku od 14 dana. Obrazac se dobija prilikom isporuke robe.

Obrazac nam možete poslati elektronskom poštom na adresu koja je navedena u obrascu ili poštom. O prijemu istog ćemo Vas bez odlaganja obavestiti i bićete obavešteni na koji način nam robu možete vratiti. Za sve informacije i nedoumice slobodno možete pozvati naš Call centar na broj 011/4042455.

Pomenuti rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik.

Protekom ovako definisanog roka od 14 dana prestaje pravo potrošača na odustanak od ugovora. Potrošač je dužan da vrati robu trgovcu bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao Obrazac.

Smatraće se da je roba vraćena u roku ako je potrošač poslao robu pre isteka ovako definisanog roka od 14 dana.

Moguće je vratiti samo robu koja je nekorišćena, neoštećena i u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (račun, garantni list, uputstva i dr). Potrošač je isključivo odgovoran za neispravnost ili oštećenje robe koji su rezultat neadekvatnog rukovanja tj. rukovanja koje prevazilazi ono što je neophodno samo da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

Potrošač može lično vratiti robu ili je poslati. Nakon prijema Vašeg zahteva obavestićemo vas kako je najbolje da nam dostavite robu.

Troškovi vraćanja robe poštom/kurirskom službom padaju na teret kupca.

Potrošač je dužan da robu vrati na adresu navedenu u obrascu.

Lično vraćanje je moguće u toku našeg radnog vremena isključivo uz prethodnu najavu i dogovor.

Trgovac je dužan da, nakon prijema ispravne i neoštećene robe, bez odlaganja izvrši povraćaj iznosa u visini cene, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio Obrazac. Trgovac vrši povraćaj novca na tekući račun kupca.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti. Moguće je vratiti samo proizvode koji su nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (garantni list, uputstva, itd.), pri čemu se mora priložiti i originalni fiskalni isečak.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.